Privacyverklaring 

Mijn Mening Onderzoek Pameijer

 

1. Privacyverklaring

1.1. Wat is een privacyverklaring?

Een privacyverklaring is een document waarin je kunt lezen hoe er met je privacy wordt omgegaan. Een privacyverklaring gaat altijd over iets specifieks, bijvoorbeeld een internetdienst (Google/Facebook), een TV-on-demand-dienst (Netflix), of in dit geval over het Mijn Mening onderzoek waarvoor je bent uitgenodigd.

1.2. Wat bedoelen we met privacy?

Met jouw privacy bedoelen wij het Internationale en Nationale recht dat je geniet om nooit en te nimmer door anderen herkend te worden door deelname aan dit Mijn Mening onderzoek, of in verband te worden gebracht met iets uit het Mijn Mening onderzoek.

1.3. Hoe waarborgen we jouw privacy?

Dat staat beschreven in deze privacyverklaring. In paragraaf 10 leggen we je uit wat we doen om je gegevens zodanig te verwerken dat ze door niemand meer tot jou te herleiden zijn. Verder is deze privacyverklaring bedoeld om je te informeren over al hetgeen verband houdt met jouw privacy, de privacywetgeving en het Mijn Mening onderzoek.

2. Mijn Mening onderzoek

2.1. Over het onderzoek

Het doel van het Mijn Mening onderzoek is tweeledig: Het bevorderen van de dialoog binnen teams over ontwikkelen en verbeteren, met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen opdat medewerkers gelukkig en gezond aan het werk zijn én het in kaart brengen van ontwikkel- en verbeterpunten op organisatieniveau. 

3. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De wetgeving die op dit moment de privacy van Nederlanders waarborgt is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming, ook wel AVG. Deze wet is in de plaats gekomen van de Wet bescherming persoonsgegevens, ook wel WBP.

De AVG gebruikt een aantal definities die we hieronder even kort toelichten. Dit is nodig voor een goed begrip van deze privacyverklaring.

3.1. Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn díé gegevens die iets zeggen over jou. Bijvoorbeeld je naam, je leeftijd, je adres, je baan, je geslacht.

3.2. Verwerking.

Als persoonsgegevens worden gebruikt voor het een of ander, noemen we dat gebruik 'verwerken'.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens van jou worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier in het kader van het Mijn Mening onderzoek.

4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

Dat is Pameijer. Pameijer is dus de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit betekent dat Pameijer beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier (zie hieronder). Pameijer is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. In paragraaf 12 van deze privacyverklaring kun je lezen hoe je Pameijer hier op kunt aanspreken.

5. Welke persoonsgegevens verwerkt Pameijer van mij en waarvoor?

Pameijer verwerkt jouw

  • zakelijk e-mailadres (je zogenaamde 'personalia') ten behoeve van de uitnodigingsmail;

  •  de productgroep en het team waartoe je behoort ten behoeve van uitsplitsing in de ronderzoekortages;

  • antwoorden op de vragen van het Mijn Mening onderzoek ten behoeve van de onderzoeksrapportages.LET OP: Dit betreft ook de opmerkingen/suggesties die u geeft in de open tekstvelden en bij het uitreiken van ‘de pluim’.

 

Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de AVG (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

 

6. Waarvoor gebruikt Pameijer mijn gegevens?

Pameijer verwerkt je gegevens om een beeld te krijgen over wat goed gaat en wat minder goed gaat m.b.t. de werkbeleving van medewerkers. 

 

Bij deze verwerking van de data zijn persoonsgebonden achtergrondgegevens (zoals de e-mail adressen) verwijderd. Tekstueel ingeleverde data (zoals opmerkingen) worden, geanonimiseerd, in letterlijke vorm weergegeven. Uitsluitend nadat deze verwerkingen zijn uitgevoerd wordt je data getoond. De niet herleidbare uitkomsten worden in de vorm van rapportages gedeeld. De geanonimiseerde uitkomsten kunnen ook door Pameijer worden gebruikt om in algemene zin analyses uit te voeren om een totaal (sector)overzicht te verkrijgen en/of een benchmark op te stellen.


7. Op grond waarvan verwerkt Pameijer mijn gegevens?


Pameijer kan jouw persoonsgegevens alleen gebruiken met jouw toestemming. Het gaat hier om de gegevens die je zelf invult. Je medewerking aan het Mijn Mening onderzoek is geheel vrijwillig. Het versturen van de uitnodiging voor deelname aan het onderzoek, en daarmee het gebruik van je zakelijke e-mailadres (ook een persoonsgegeven), gebeurt op grond van het gerechtvaardigd belang van Pameijer, zijnde haar goed werkgeverschap te optimaliseren. 

8. Hoe komt Pameijer aan mijn gegevens?

Achtergrondgegevens die nodig zijn om het onderzoek te starten (zoals team, productgroep en zakelijk e-mailadressen) worden direct van Pameijer verkregen. Daarnaast ontvangt Pameijer enkel de gegevens die u zelf verstrekt door middel van deelname aan het onderzoek.

9. Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

Je zakelijke e-mailadres wordt door Pameijer alleen verstrekt aan de partij die het Mijn Mening onderzoek uitvoert voor Pameijer. Deze partij is Kantell B.V. te Amsterdam (hierna: Kantell). Kantell ontvangt ook je antwoorden op de vragenlijsten en verwerkt deze anoniem in de rapportages.

10. Hoe beschermt Pameijer mijn gegevens? (beveiliging)

Pameijer sluit een overeenkomst met Kantell waarin geregeld wordt dat Kantell rechtmatig en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens moet omgaan, waaronder de verplichting om passende maatregelen te treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen zijn: Je persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding aan Kantell verstrekt. Kantell verwerkt de gegevens conform NEN 27001 wat betekent dat Kantell passende maatregelen neemt om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Na de afgesproken bewaartermijn  worden je gegevens geanonimiseerd (zie ook paragraaf 11), waarbij je zakelijk e-mailadres voor eens en voor altijd wordt losgekoppeld van hetgeen je hebt ingevuld in het Mijn Mening onderzoek. Op deze manier is het daarna niet meer mogelijk om via je zakelijk e-mailadres te herleiden wat je hebt ingevuld en is jouw privacy gewaarborgd.

Omdat het Mijn Mening onderzoek ook open vragen kent en omdat je een ‘pluim’ kunt uitdelen en het uitdelen van deze pluim kunt toelichten, wordt je er bij de open vragen en de pluimen aan herinnerd dat alles wat u daar opschrijft ook (letterlijk) wordt gerapporteerd. Wij doen dit om je er attent op te maken geen privacygevoelige informatie op te schrijven.

11. Hoe lang bewaart Pameijer mijn gegevens?

Zolang je bij Pameijer werkt en Pameijer een contract heeft met de Kantell, worden de gegevens in gepseudonimiseerde vorm bewaard. Gepseudonimiseerd wilt zeggen dat je gegevens zodanig zijn opgeslagen dat het heel erg moeilijk is ze te herleiden. Het ongedaan maken van een pseudonimisering is een voor de verwerker ingewikkeld proces en wordt eigenlijk alleen gedaan als de verwerker dat wettelijk verplicht is. 

Als je uit dienst treedt of na beëindiging van de samenwerking met Kantell verwijderen we je zakelijk e-mailadres dat gekoppeld was aan je antwoorden (in gepseudonimiseerde vorm) uit het Mijn Mening onderzoek voorgoed. We noemen dit het anonimiseren van jouw gegevens. Geanonimiseerde gegevens zijn niet meer herleidbaar tot jou als persoon of individu en worden door de verantwoordelijke en de verwerker bewaard ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, statistiek en eventuele benchmarking. Het bureau Kantell is niet toegestaan om jouw gegevens te gebruiken voor andere dan hier genoemde doeleinden.

12. Welke rechten heb ik?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens (antwoorden op het Mijn Mening onderzoek) in te zien, te corrigeren of te verwijderen tijdens de onderzoeksperiode.

Na deze periode wordt je mailadres voor altijd losgekoppeld van jouw antwoorden en kun je niets meer wijzigen. Je hebt ook het recht om te bedingen dat slechts een deel van wat je hebt geantwoord in het Mijn Mening onderzoek wordt verwerkt. Dit heet het recht op beperking van de verwerking.

Je kunt voor het uitoefenen van je rechten contact opnemen met Pameijer via medewerkersonderzoek@pameijer.nl. Je ontvangt dan in beginsel binnen een maand een beslissing op jouw verzoek.

13. Heb je vragen of klachten?

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem dan contact met ons op via medewerkersonderzoek@pameijer.nl. 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Pameijer heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van Pameijer. Martin Frank ziet er als FG op toe dat de verwerking binnen Pameijer in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. U kunt contact opnemen met hem via martin.frank@pameijer.nl

Voor meer informatie over het Mijn Mening onderzoek kunt u contact opnemen met de projectleider(s) Monica Hulsker of Femke Bogaard via medewerkersonderzoek@pameijer.nl.

Rest ons u veel plezier te wensen met het invullen van het Mijn Mening onderzoek!

Kantell*

LINKS
ABOUT

info@kantell.nl

Tel: 020 - 244 1065 

Brouwersgracht 192-B

1013 HC Amsterdam

Nederland

SOCIAL
  • White LinkedIn Icon
© 2019 Kantell™. All rights reserved.

Onderzoek door Kantell wordt uitgevoerd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG/GDPR). Kantell werkt conform de NEN 27000/NEN 27001_2017